تفاوت تحلیل یک شخص با قضاوت چیست؟

فرشید پاکذات
فرشید پاکذات

مستر بین‌المللی دوره‌های NLP و موفقیت

تحلیل کار شخص را مورد بررسی قرار می‌دهید بی‌اینکه تهمتی زده شود اما قضاوت کردن دقیقا شخص مورد نظر را خطاب قرار می‌دهید و نه کار او را. این مصداق توهین به شخص نیز می‌باشد.

سؤالات مشابه: