کمپین منِ قهرمان شروع شد. تخفیف ویژه محصول NLP

استعاره و مثال از دید ان ال پی چه تاثیری در زندگی ما دارند؟

استعاره و مثال از دید ان ال پی چه تاثیری در زندگی ما دارند؟

استفاده از استعاره و مثال در مقابل استفاده از استدلال و تحلیل قرار می‌گیرد. هر کدام جایگاهی خاص خود را در زندگی دارند. در این مقاله قصد داریم به تاثیر استفاده از استعاره، مثال و داستان‌گویی در زندگی بپردازیم.

در این مقاله مطالعه می‌کنید:

ابتداتوضیح می‌دهیم وقتی از استدلال استفاده می‌کنیم چه اتفاقی برای ذهن می‌افتد، سپسبه تاثیر استفاده از استعاره و مثال روی ذهن پرداخته و اهمیت آن را توضیح می‌دهیم.

وقتی استدلال می‌کنیمچه تاثیری روی ذهن مخاطب می‌گذاریم؟

حتمابرای شما پیش آمده که در بحث با دیگران به بن‌بست برسید. خیلی اوقات این اتفاقبرای ما حیرت انگیز است. چرا که با خود می‌گویم: «تمام حرف‌های من همراه بااستدلال و منطق بود. چرا طرف مقابل حرف‌های من را قبول نمی‌کرد؟ چرا آن‌ها رامتوجه نمی‌شد؟»

علت این اتفاق به ماهیت استدلال و منطق و همینطور ماهیت و ساختار ذهن ما مربوط می‌شود. می‌دانیم که ذهن هر انسانی از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است. هر یک از نیمکره‌های مغز با یکی از این بخش‌ها در ارتباط است. بنابراین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه ما هر یک ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد.

وقتیما از استدلال استفاده می‌کنیم، نیمکره‌ی چپ مغز مخاطب که وظیفه‌ی استدلال و تحلیلکردن را دارد درگیر می‌کنیم. به عبارت دیگر، ما خود را در مقابل خودآگاه و منطق فردقرار می‌دهیم. بنابراین موفقیت ما در این شرایط تا حد زیادی وابسته به این است کهچقدر با مخاطب خود باورهای مشابه داریم.

درصورتی که جهت فکری ما و مخاطب متفاوت باشد، منطق فرد مقابل، یا به عبارتی خودآگاهمخاطب در برابر ما مقاومت می‌کند. به همین دلیل بحثی که شروع کرده‌ایم بدون رسیدنبه نتیجه ادامه پیدا کرده یا وارد بن‌بست می‌شویم.

وقتی از استعارهو مثال استفاده می‌کنیم، چه اتفاقی در ذهن مخاطب می‌افتد؟

وقتی از استعاره و مثال استفاده می‌کنیم، چه اتفاقی در ذهن مخاطب می‌افتد؟
با استفاده از مثال و استعاره ضمیر ناخودآگاه را مخاطب قرار می‌دهیم

برخلاف استدلال کردن، در استفاده از استعاره و مثال ما با منطق یا خودآگاه مخاطب رودر رو نمی‌شویم. هر چند در یک گفتگو یا بحث، خودآگاه مخاطب هوشیار است، اماتوانایی درک استعاره و مثال، امری‌ست که در تخصص نیمکره‌ی راست است نه نیمکره‌ی چپ.

ماموقع استفاده از استعاره یا مثال، چیزی را به چیز دیگر تشبیه می‌کنیم. در واقعمفهومی را در پشت جملات خود به ذهن مخاطب انتقال می‌دهیم. دریافت چنین مفاهیمی درحوزه‌ی توانایی نیمکره چپ یا خودآگاه نیست. بنابراین با این روش می‌توانیم با وجودهوشیار بودن خودآگاه با ناخودآگاه فرد ارتباط برقرار کنیم.

درنتیجه وقتی از مثال، استعاره یا داستان گویی و قصه استفاده می‌کنیم، از سد خودآگاهمخاطب رد شده و با ناخودآگاه او وارد گفتگو می‌شویم. در واقع می‌توان گفت استعارهو مثال ابزاری برای برقراری ارتباط میان خودآگاه و ناخودآگاه است.

گاهیاوقات با استدلال کردن حتی باعث انحراف ذهن مخاطب می‌شویم. چرا که خودآگاه مخاطبرا درگیر موضوعی می‌کنیم که توان ذهنی او را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی‌ستکه ناخودآگاه فرد به خاطر ساده لوح بودن، داستان‌ها را به راحتی می‌پذیرد.

خیلیاوقات ممکن است فردی دربرابر شنیدن یک موضوع که همراه با استدلال بیان می‌شود، ازخود مقاومت نشان دهد، اما اگر راهی برای بیان آن موضوع در قالب یک داستان و بااستفاده از استعاره پیدا کنید، همان موضوع را به راحتی می‌پذیرد.

ذهن ما چگونهاستعاره و مثال را درک می‌کند؟

ذهن ما چگونه استعاره و مثال را درک می‌کند؟
ضمیر ناخودآگاه در دریافت مفاهیم داستان‌ها تخصص دارد

ما تمام استعاره‌ها و ضرب المثل‌ها را نشنیده‌ایم. شاید حتی با شنیدن یک ضرب المثل یا داستان به مفهوم موجود در آن پی نبریم. اما اشتباه نکنید! این خودآگاه یا همان منطق ماست که متوجه مفاهیم پیچیده شده در داستان‌ها نمی‌شود. کلمات و تصاویری که داستان‌ها در ذهن ما می‌سازند، کار خود را انجام می‌دهند.

بعد از شنیدن یک داستان، ضرب المثل یا استعاره، کم‌کم کلمات و ارتباط مفهومی آن‌ها در ضمیر ناخودآگاه شما کشف شده و روی ذهن شما اثر خود را می‌گذارند. خیلی از داستان‌ها مثل داستان رابین هود هستند که بدون آنکه خودمان بدانیم، تاثیر قابل توجهی بر ذهن و زندگی ما دارند.

بهخاطر به همین دلیل است که اینشتین می‌گوید:

مثال آوردن، یکی از راه‌های آموزش نیست، بلکه تنها راه آموزش است

اینشتین

یکی از توانایی‌های جالب توجه وارن بافت، به عنوان کسی که سال‌ها در لیست ثروتمندترین افراد دنیا قرار داشته، این است که می‌تواند مفاهیم سخت و پیچیده‌ی اقتصادی را به زبانی ساده و قابل فهم برای همگان بیان کند. راز این توانایی وارن بافت، در استفاده از استعاره‌ها و داستان‌گویی نهفته است.

درطول تاریخ، فیلسوفان، معلمان و هنرمندان بسیاری از قدرت استعاره‌ها برای بیانمفاهیم سخت و پیچیده استفاده کرده‌اند. ما هم با آگاهی از قدرت استعاره‌ها، ویژگی‌هایمغز، ذهن و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه، می‌توانیم در برقراری ارتباط با دیگران ورسیدن به اهداف‌مان قدرتمندتر عمل کنیم.

گروه آموزشی پژوهشتی فرشید پاکذات